دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   شمسائی مهرجان

پست الکترونیکی : m.shamsaie@srbiau.ac.ir / drshamsaie@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی منابع طبیعی- شیلات و محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی-لاهیجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی منابع طبیعی- شیلات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی-تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیلات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه شیلات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تخصصی شیلات

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/11/01

مهدی شمسائی  مهرجان

مهدی شمسائی مهرجان

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^